Funkcje i cele działania schronisk dla bezdomnych zwierząt

Tworzenie schronisk to jedna z podstawowych form pomocy bezdomnym zwierzętom domowym. W placówkach tego typu porzucone czworonogi mogą nie tylko znaleźć bezpieczne schronienie, ale również uzyskać kompleksową pomoc medyczną i behawioralną. W istocie żadne schronisko nie jest bowiem docelowym mieszkaniem dla zwierzaków, lecz przede wszystkim ośrodkiem adopcyjnym, dającym podopiecznym szansę na nowe, lepsze życie. Do najważniejszych zadań realizowanych przez schroniska należą:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom schronienia, pożywienia i opieki.

Schroniska stanowią dla bezdomnych zwierząt swoisty azyl. To w nich porzucone, przerażone zwierzaki mogą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Znajdują tam schronienie, pożywienie i ludzką uwagę. Dzięki opiece wykwalifikowanych pracowników i wolontariuszy mogą stopniowo powrócić do równowagi fizycznej i emocjonalnej.

2. Udzielanie zwierzętom pomocy medycznej i behawioralnej.

Zwierzęta znajdujące się w schroniskach otoczone są opieką wykwalifikowanych pracowników, lekarzy weterynarii i behawiorystów. Sprawdzają oni ich stan zdrowia, planują odpowiednie procedury medyczne, zabiegi profilaktyczne, szczepienia, szkolenia. Przybywające do placówek czworonogi poddawane są gruntownym badaniom lekarskim i kwarantannie. W razie potrzeby otrzymują odpowiednie leki. Behawiorysta dba natomiast o zminimalizowanie u nich stresu. Wdraża też plan niezbędnego szkolenie lub terapii behawioralnej – mających rozwiązać problemy czworonogów i zwiększyć ich szansę na udaną adopcję.

pomoc medyczna dla zwierząt

3. Szukanie nowych opiekunów dla zwierząt i prowadzenie procesu adopcyjnego.

Kluczowym elementem pomocy bezdomnym zwierzętom jest przygotowanie ich do adopcji. Schroniska nadzorują cały ten proces. Ich działania obejmują: redagowanie ogłoszeń adopcyjnych, przekazywanie informacji o zwierzętach szukających właścicieli za pomocą mediów tradycyjnych i internetowych, pomoc w wyborze zwierząt do adopcji, sprawdzanie możliwości zaspokojenia potrzeb zwierząt przez potencjalnych przyszłych opiekunów, wizyty przed- i poadopcyjne.

4. Edukacja w zakresie prawidłowej opieki nad zwierzętami i respektowania ich praw.

Schroniska angażują się nie tylko w bezpośrednią pomoc porzuconym zwierzętom, ale również w liczne działania edukacyjne. Organizowane przez nie akcje podnoszą świadomość społeczną na temat potrzeb i praw zwierząt. W rezultacie pomagają ograniczyć problem bezdomności wśród zwierząt.

5. Kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt i promowanie ich adopcji.

Schroniska odgrywają istotną rolę w kształtowaniu właściwego spojrzenia na zwierzęta u dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas organizowanych przez nie akcji społecznych i dni otwartych ludzie mają szansę lepiej poznać zasady funkcjonowania tego typu placówek, dowiedzieć się więcej o problemie bezdomności zwierząt i idei adopcji psów oraz kotów.

6. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt.

Schroniska dążą do ograniczenia bezdomności wśród zwierząt także poprzez kastrację/sterylizację bezdomnych czworonogów i propagowanie tego zabiegu wśród właścicieli zwierząt.

7. Współpraca z innymi organizacjami działającymi na rzecz zwierząt.

Schroniska ściśle współpracują ze strażą miejską, służbami porządkowymi, samorządami i organizacjami społecznymi. Pomagają w wyłapywaniu wałęsających się zwierząt, zapobieganiu wściekliźnie i ograniczaniu niebezpieczeństwa powodowanego przez bezdomne czworonogi.

Wykaz schronisk znajdujących się w Polsce dostępny jest na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ ANIMALS.